ข่าวสารพีชชี่

พีชชี่ได้เข้าเฝ้าถวายหนังสือ My first cook book and nutrition guide จำนวน 100 เล่ม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 พีชชี่ได้เข้าเฝ้าถวายหนังสือ My first cook book and nutrition guide เป็นจำนวน 100เล่ม เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.