งานสัมมนา “การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย”

ในวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมาพีชชี่ ภายใต้โครงการ “ Feed For the Future” ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย” ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย Adriatic Palace Hotel
จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยเรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มความรู้ในด้านโภชนาการและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย โดยมี ผศ. ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณมณีรัตน์ เตชะวิเชียรและทีมงานนักกำหนดอาหารเข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย โดยทางบริษัทพีชชี่ วิลเลจ ยังมีโอกาสมอบหนังสือ “My first cook book and Nutrition guide ” ให้แก่สถานรับรองเด็ก เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.