อาจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและยังเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จบปริญโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย California State University USA ทางด้านอาหารและโภชนาการ ศึกษาเพิ่มเติมในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจาก Loma Linda University USA อาจารย์ฉัตรภามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชีวิตของคนไทยให้มีโภชนาการที่ดีขึ้นโดยได้เขียนบทความมากมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งหนังสือเรื่อง “แพทย์ทางเลือก” ตีพิมพ์ในปี 2549 และเป็นผู้เขียนบทความให้กับนิตยสารกูร์เมต์ & คูซีน

อาจารย์ฉัตรภามีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยในเรื่องสุขภาพโดยการมีโภชนาการที่ดี อาจารย์ทำงานทางด้านให้ความรู้ทางโภชนาการทั้งกับกลุ่มเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในหลากหลายเรื่องของโภชนาการ โดย เน้นในเรื่องของอาหารกับการบำบัดโรคเช่นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง อาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารชะลอวัย อาจารย์มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นวิทยากรรับเชิญในงานประชุมวิชาการต่างๆ หรือในด้านการเขียนหนังสือและบทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ อ.ฉัตรภา และบทความของ อ.ฉัตรภา คลิกที่นี่ ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับโภชนาการในเด็กให้กับ ดร.ฉัตรภา ทางอีเมล [email protected] โดย ดร.ฉัตรภาจะตอบคำถามกับท่านให้เร็วที่สุด

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.